BPA til personer med autismespekterutfordringer

BPA til personer med autismespekterutfordringer

Hva er det som er bra med BPA ordning for mennesker med autismespekterforstyrrelser? Camilla Nilsen Skovly i Vitalegruppen skrev i 2015 et innlegg for Autismeforeningen som ble publisert i deres medlemsblad.

Brukerstyrt personlig assistanse til personer med autismespekterutfordringer.

Tekst: Camilla Nilsen Skovly

 

INNLEDNING

Fra 1. januar 2015 gjelder ny § 2-1 d i pasient- og brukerrettighetsloven om rett til brukerstyrt personlig assistanse. Endringen gir rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse etter helse- og omsorgstjenesteloven. Retten omfatter også avlastningstiltak etter samme lov for personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne. Nærmere omtale av lovendringen fremgår i Prop. 86 L (2013-2014) og Innst. 294 L (2013-2014) som finnes på Stortingets sider på internett.

Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse skal bidra til å legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand skal leve et selvstendig og aktivt liv. Med en slik rett kan brukeren selv kreve å få styre tildelte tjenesteressurser til personlig assistanse og til avlastning for foreldre til barn med store funksjonsnedsettelser. Rettighetsfestingen er en del av regjeringens arbeid med å følge opp intensjonen i FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

 

HVA ER BPA?

BPA kan lett forklares med ordene frihet og selvstendighet.
BPA er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for funksjonshemmede som har behov for bistand, i og utenfor hjemmet. Målet er å bidra til at individet får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sin funksjonshemning. Ordningen skal sikre selvbestemmelse og kontroll over egen hverdag og eget liv. Det er den enkelte som selv leder sine assistenter og som fungerer som arbeidsleder. Arbeidslederrollen kan delegeres til pårørende, hjelpeverge eller til en egnet assistent. Arbeidslederrollen kan man også samarbeide om.

Også vi hos Vitalegruppen AS, med varemerket Vitale, er svært fornøyde med rettighetsfestingen. Vi tror dette vil føre til en eksplosjon i antallet BPA-avtaler. I forarbeidene til rettighetsfestingen forventes det rundt 16 000 vedtak. I dag er det 3800. Markedet skal med andre ord firedobles, sier daglig leder Magnus Andersson, som tror og håper at dette vil kunne lede til større valgfrihet for funksjonshemmede. Det er kommunene som bestemmer hvem som skal få tilby BPA. Og foreløpig er ting veldig blandet. En del kommuner gjør det selv, noen har sluppet inn Uloba, men ikke andre, mens andre kjører med en tjenestekonsesjon, der alle kan konkurrere på like vilkår. Da sier det seg selv at graden av valgfrihet varierer veldig, sier Andersson. Han mener kommunene har alt å vinne på at seriøse aktører får tilby sine tjenester, slik at borgerne selv kan velge det som passer akkurat dem.  Men det er vel kanskje blant annet ideologiske hindringer hos noen kommuner, sier han. Derfor ønsker han seg bort fra kommunenes innblanding, men vil heller ha en nasjonal godkjenningsordning som i Sverige. Da kan brukerne «shoppe» som de vil blant tilbyderne.

 

HVEM KAN FÅ BPA?

Dersom du fyller vilkårene for rett til helsehjelp etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-2 punkt 6, bokstav b og § 3-8 kan du få BPA. Søkere som har behov for omfattende og koordinerte tjenester, men som likevel har ressurser og et ønske og behov for et aktivt og uavhengig liv kan få disse tjenestene organisert med ordningen BPA. Du kan velge om du vil ha arbeidslederrollen selv, om du vil dele den med pårørende, verge eller assistent eller om du vil sette arbeidslederrollen bort til en av disse.

 

HVA ER DET SOM ER BRA MED BPA ORDNINGER FOR MENNESKER MED AUTISMESPEKTERFORSTYRRELSER?

En av Vitales 3 BPA koordinatorer Lotte Tangvik har erfaring med at å organisere tjenestetilbudet som en BPA ordning gir mulighet for bedre oversikt og kontroll. At man kan ha ansvaret for hele eller deler av arbeidslederrollen selv, øker selvstendigheten og gir en god opplevelse av å påvirke og få overblikk over egen hverdag. Lotte har sett flere eksempler på at foreldre får muligheten til å ansette assistenter de mener er egnet for å jobbe med sitt barn. En med autismespekterdiagnoser vil dra nytte av hjelp i en BPA ordning fordi man har muligheten til å sette sammen et team med assistenter som personen er trygg på og som er stabil, som er kompetente og som får veiledning og kurs når det er nødvendig. I en BPA ordning kan man søke om lengre vaktlengder enn de mer tradisjonelle dag, aften og nattevaktene. Når man har lengre vakter vil man dermed redusere antall vaktskifter, og da antall personer som tjenestemottaker skal forholde seg til i løpet av et døgn. Å ha små personalgrupper og få skifter av miljø og bemanning er autismevennlig, sier Lotte. I en bolig / institusjon vil det ofte være et gjennomtrekk med personale, dette vil man i stor grad klare å unngå med en BPA løsning. Man kan bruke mer ressurser på mer lystbetonte ting som å reise på ferie. Det er fullt mulig å reise på ferie og ha med seg assistenter. Ved at kontroll over ansettelsesprosessen ligger så nært tjenestemottakeren som mulig vil det også være lettere å holde antall assistenter nede samt at det er en raskere prosess å avslutte et arbeidsforhold med en assistent man ikke lengre ønsker å samarbeide med.

Videre legger hun til at å legge til rette for en autismevennlig hverdag med struktur, mulighet til god relasjonsbygging med få personer å forholde seg til er noe de aller fleste mennesker trives godt meg og profiterer på. Når det gjelder god psykisk helse for oss alle er det 3 kjernepunkter Vitale fokuserer på. Det er å utvikle sunne relasjoner, stimulere opplevelsen av mestring og å oppdage vanskeligheter så tidlig som mulig og da iverksette intervensjoner. Dette bekrefter også litteraturen, sier Lotte, og henviser til Trine Lise Bakkens bok Utviklingshemming og hverdagsvansker, Gyldendal norsk forlag 2015.

Vitale er et av få selskaper som har både BPA tilbud og tilbud om omsorgsboliger. Dette skaper fleksibilitet og gode faglige lærings arenaer for de som utvikler tjenestene. Vi har også en egen avdeling i selskapet som tilbyd psykolog tjenester. Psykologene våre er også tilgjengelig for bistand til arbeidsledere, assistent grupper, pårørende og tjenestemottakere, ved behov. BPA avdelingen legger vekt på å se individet og mener at en BPA koordinator da ikke kan ha for mange klienter. Alle tjenestemottakere har en fast koordinator.

Henriette Marie Brattberg er vernepleier og jobber med omsorgsboliger og samdrift i Vitale. Hun samarbeider tett med Vitales BPA avdeling. På spørsmål om hva hun anser som autismevennlig tilrettelegging av en tjeneste svarer hun engasjert. En god måte å møte autisme på er individuelt tilpassede tjenester, individuell tilrettelegging, tilpasset personal og personalets egnethet til å skape kontakt og relasjon. Henriette leter etter personalgrupper som kan se forbi utfordringene og se mennesket og ressursene bak. Det er også viktig å fokusere på trivsel og sørge for at tjenesten vi yter blir individuell og ikke for instrumentell, sier hun. Er for eksempel tjenestemottaker et barn med autismespektervansker er det viktig å vite mye om autisme, men enda viktigere å vite mye om barn og hva de liker å holde på med. Ofte kan man se at mennesker med autismespekterforstyrrelser ikke trives når det kreves mye sosiale ferdigheter, for eksempel en fødselsdagsfeiring. Det er ikke sikkert det er det sosiale aspektet personen misliker, men at det sosiale som skal skje er dårlig organisert. Her kan man gjøre mye for å legge til rette i forkant. Videre er godt pårørendesamarbeid sentralt, og hun trekker frem at hun er stolt over psykologtjenesten som også fungerer som tilbud til pårørende.

På personalsiden må personalet få jevnlig veiledning og faglig påfyll. I tillegg til kontinuerlig veiledning avholder vi denne sommeren en konferanse for våre medarbeidere med to dyktige forelesere; autismekonsult Stian Orm og psykolog Gaute Goddager. 18.06.2015 er datoen for sommerens konferanse. Vi kommer til å kjøre konferanse hvert halvår fremover, og tenker å utvide til to dager høsten 2015. Vi starter nå med medarbeidere og ønsker at også pårørende, tjenestemottaker og andre samarbeidspartnere skal delta. Det er bare å melde seg på for alle interesserte, smiler Henriette. Videre ønsker vi å knytte til oss pårørende og fagpersonell som vil være med å utvikle våre tjenester.  Vi er særskilt interessert i å komme i kontakt med pårørende som har nyttig erfaring.

 

DEN SPENNENDE VEIEN VIDERE

Rettighetsfesting av BPA til en langt flere menneske utfordrer hvordan helsevesenet tradisjonelt har tilbudt tjenester. Istedenfor at personer med behov for hjelp skal tilpasses et gitt system, må nå hele systemet tilpasse seg. Nå må tjenestetilbudet tilpasse seg og dette gjør at samfunnet må tenke nytt og innovativt. Vitale har i perioden mellom rettighetsfestingen og nytt kommende rundskriv, gjennomført en arbeidsleder og assistent undersøkelse for å kartlegge hvordan våre tjenester ligger an. Tilbakemeldingene er svært positive fra begge parter. Undersøkelsen ble gjennomført av B2S Insight i januar 2015. Hele 86 prosent mener det er sannsynlig at de har sin BPA-ordning i Vitale om ett år. Nær 9 av 10 er «svært fornøyd» eller «fornøyd» med Vitale som BPA-leverandør. Vi er svært stolte over tilbakemeldingene i undersøkelsen. Med tanke på at vi nå leverer BPA ordninger til personer med langt mer sammensatte utfordringer enn før rettighetsfestingen, er dette nybrottsarbeid. Samtidig er vi ydmyke for at det fortsatt er mange områder vi kan bli enda bedre på. Spesielt går dette på generell informasjon og vår evne til å komme med gode forslag til hvordan hver enkelt BPA-ordning kan gjøres enda bedre, sier Hedvig Andersson, BPA i Vitale. Slike tydelige tilbakemeldinger er svært viktige for oss, og gjør det enklere å jobbe tett med forbedringspunktene som gjør arbeidsledernes hverdag enda enklere, sier hun. Det er spesielt gledelig å se at assistentene jevnt over scorer arbeidslederne veldig høyt på spørsmål hvordan de håndterer sin rolle, sier Hedvig Andersson. Hele 81 % sier at de er svært fornøyde eller fornøyde når de får dette spørsmålet. Dette er en betydelig høyere prosent enn ved sammenlignbare undersøkelser, der ansatte skårer sin nærmeste leder. Se gjerne hele undersøkelsen vår på vår nettside: www.vitale.as

Drivkraften i Vitale er å finne moderne løsninger på gamle problemer og nye utfordringer i helsesektoren. Vi gleder oss til den spennende veien videre.